Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelő: Animal Welfare Products Bt. (székhely: 1238 Budapest, Templom utca 107., 9.a,
cégjegyzékszám: 01-06-795510, adószám: 27331033-2-43, elérhetőség: info@animalwelfareproducts.com)

1. HATÁLY

1.1

Az internetes oldalt Animal Welfare Products Bt. (székhely: 1238 Budapest,
Templom utca 107., 9.a, cégjegyzékszám: 01-06-795510, adószám: 27331033-2-43,
elérhetőség: info@animalwelfareproducts.com, továbbiakban: Szolgáltató)
üzemelteti. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya
alá tartozik valamennyi, a Szolgáltató által üzemeltetett Honlap. A Szolgáltató
által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy Ön (a továbbiakban:
Felhasználó) előzetesen elolvassa és elfogadja jelen Nyilatkozat teljes
tartalmát. A Honlapra történő belépéssel a Felhasználó elismeri, hogy a
Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket és feltételeket megismerte és magára
nézve kötelezőnek fogadja el.

A Felhasználó a Honlapot a Nyilatkozatban foglaltak megtartásával szabadon,
ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot
megadna. A Szolgáltató azonban a Honlapról elérhető bizonyos információk
megtekintéséért és szolgáltatások igénybevételéért személyes adatokat kérhet
el.

2. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

2.1 
A Honlapon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja
a Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor ad meg. A Honlap
használata a Honlap látogatása során rögzített adatokkal végzett adatkezelések
tekintetében a Nyilatkozatban meghatározottak elfogadásának, és az itt
meghatározott adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül. A regisztráció,
valamint a szolgáltatások megrendelése során megadott személyes adatok
kezeléséhez szükséges hozzájárulást az érintettek a regisztrációval, illetve a
megrendeléssel egyidejűleg adják meg. A Honlapon megadott, illetve a látogatás
során rögzített személyes adatok kezelője a Szolgáltató.

2.2

A Szolgáltató a Nyilatkozatban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos
magyar jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek
betartására kötelezettséget vállal, különös tekintettel a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név­ és
lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a
személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981. január 28. napján
kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az elektronikus
hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit
szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, valamint az adatvédelmi
biztosnak az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről szóló
ajánlására.

2.3

A Honlap látogatása során rögzített személyes adatok Szolgáltató általi kezelésének
célja a Honlap hibamentes és felhasználóbarát módon történő működtetésének
javítása, a szolgáltatások, megrendelések teljesítésének nyomon követése. A
Felhasználó számítógépének egyes adatai a honlap ­látogatottsági adatok
számontartása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése céljából
automatikusan naplózásra kerülnek mind szerver oldalon, mind pedig az oldal
kódjába épített harmadik feles követőkódok – pl.: Google Analytics vagy
Facebook pixel­ segítségével. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes
adatoknak minősülhetnek, azokat azonban a Szolgáltató semmilyen olyan más
adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne.

2.4

A Honlapon lévő információk egy részének megtekintéséhez személyes adatok
megadása nem szükséges. Egyes információk megtekintéséhez és egyes
szolgáltatások igénybevételéhez azonban bizonyos személyes adatokra szükség
van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Szolgáltató tájékoztatja
a Felhasználót az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre
vonatkozó előzetes hozzájárulását, amely bármikor visszavonható. A személyes
adatok felhasználása minden esetben az érintettnek a szolgáltatás megrendelésekor
tett írásbeli nyilatkozatán alapul. A Szolgáltató a Felhasználó egyedi
elérésére alkalmas adatait (pl. e­mail címét, telefonszámát) kizárólag belső
felhasználás és kapcsolattartás célból veszi igénybe. Minden olyan esetben, ha
a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő
célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez
előzetes hozzájárulását megszerzi, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy
ezt követően a hozzájárulását bármikor visszavonja.

2.5

A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben
az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes
megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy
birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató
felelősséget nem vállal. A Felhasználó számára a Szolgáltató lehetőséget
biztosít arra, hogy a Holnapon elérhető, regisztrációhoz kötött szolgáltatások
(amennyiben van ilyen) esetén az egyedi azonosító és jelszó megadását követően
a Felhasználó saját adatihoz hozzáférjen, módosítsa.

2.6

A fenti adatok kezelésének célja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás,
a szolgáltatás, illetve a megrendelés teljesítése, kapcsolattartás a
Felhasználóval, továbbá jelen adatkezelési szabályzat 2.11­ pontjában felsorolt
egyéb tevékenységek. A szolgáltató az adatokat­ az azonosításon kívül ­
legfeljebb anonimizált formában használja fel statisztikai célokra.

2.7

A Felhasználó köteles a megrendelés során, illetve a regisztráció során a
valóságnak megfelelő és teljes információt közölni az adatlap kérdéseire
vonatkozóan. A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy
pontatlansága, illetve a jelen Nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó
jogszabályok megsértése esetén a Szolgáltatónak jogában áll részlegesen vagy
teljes mértékben felfüggeszteni, vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését.

2.8

A megrendeléssel vagy a regisztrációval összefüggésben más személyes adatainak
megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a
felelősség az adatkezeléshez (ideértve az adattovábbítást, és a Szolgáltató
által a személyes adatokkal végzett adatkezelési műveleteket is) szükséges
hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás
megadásáért. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a más személyes adataival való
visszaélés jogellenes, és visszaélés esetén a Szolgáltató a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően teszi meg a törvényileg előírt jogi lépéseket.

2.9

A Felhasználó által megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a
Szolgáltató számára. A Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott
valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton
bocsátották volna rendelkezésére. Amennyiben a Felhasználó bármely személyes
adatát önként eljuttatja a Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz,
hogy azt a Szolgáltató ­ az adott szolgáltatás jellege által meghatározott
célból és ideig ­ nyilvántartsa és kezelje.

2.10

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára a
jogszabály vagy végrehajtandó bírósági illetve hatósági határozat által előírt
kötelező esetek kivételével illetve az érintett hozzájárulása nélkül ­
semmilyen körülmények között nem továbbítja. A Szolgáltató a Felhasználó által
megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi
célokra használhatja fel: piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése,
látogatottsági statisztikák, megrendelések intézése, szolgáltatások
teljesítése, tájékoztatás nyújtása új szolgáltatásokról, marketing tevékenység,
felhasználók tájékoztatása az aktuális változásokról, akciókról,
lehetőségekről.

2.11

A Szolgáltató ­ a Felhasználó személyére, adataira, a Szolgáltatóval fennálló
üzleti kapcsolataira vonatkozó ­ valamennyi információt üzleti titokként
kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett
adatszolgáltató adhat felmentést, vagy a Szolgáltató, a jogszabályi keretek – a
2011. CXII. Infotrv. betartása mellett, az arra jogosult illetékes hatóságok
felszólítása esetén a törvényi előírásoknak megfelelően adhat ki adatot.

2.12

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos
visszaélések elkerülése érdekében a Szolgáltató műszaki és üzemeltetési
biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásait rendszeresen
ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban fejleszti. A Szolgáltató
ugyanakkor kijelenti azt is, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból,
jogosulatlan behatolásból származó adatbázis­sérülésért, adatlopásért vagy
egyéb kárért semmilyen felelősséget nem áll módjában vállalni.

3. JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

3.1. 

A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését a
meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.

3.2.

A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait
vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az egyes
honlapokon, szolgáltatásoknál meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on
(pl.: email útján). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése
valamely
jogosultságtól való eleséssel egyenértékű.

3.3

A Felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan
jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának
törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte vagy ha az adatkezelés
hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki.

3.4.

A reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl.
hírlevél) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
visszavonható a levelek alján található leiratkozási lehetőségnél. Az
ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg
jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

3.5.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással
összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@animalwelfareproducts.com címen.

3.6.

A Szolgáltató a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra
vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az
általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről,
az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.

3.7.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha:

 • a személyes adatok kezelése
  vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi
  kötelezettség teljesítéséhez vagy az
  adatkezelő, adatátvevő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve
  a kötelező adatkezelés esetét,
 • a személyes adat felhasználása
  vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
  tudományos kutatás céljára történik.

3.8

Amennyiben az adatkezelést törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem
törölheti, viszont a személyes adatot nem is továbbítja.

3.9

Hatósági jogorvoslat: bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos
vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi
Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila,
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., elektronikus elérhetőség:
ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonos elérhetőség: +36-1-3911400, webes
elérhetőség: www.naih.hu).

5. TÁJÉKOZTATÁS

5.1

Az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az
irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem
tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar
bíróságok előtt történik.

5.2

A Szolgáltató jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket ­ a
vonatkozó jogszabályok keretein belül ­ bármikor módosíthatja, mely
módosításokat Felhasználó a Honlap megnyitásával tudomásul veszi és magára
nézve kötelezőnek ismeri el.

4. ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA, ADATTOVÁBBÍTÁS

4.1.
Nyilvánosságra hozatal kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulással
történik.

4.2.
Adattovábbítás harmadik, külső személyhez nem történik.